ර‍ාඡ්‍ය අංශය සඳහා වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කී‍රීමේ ව‍්‍යපෘතිය

මෙම ‍ව්‍යපෘතිය මුලික අරමුණ වන්නේ අන්තර්ඡාලයේ රාඡ්‍ය අංශයේ නියෝඡනය ‍වැඩිකිරිම මගින් දේශීය මෙන්ම විදේශීය පුරවැසියනට ‍සහ ‍ව්‍යාපාරික ප්‍රඡාවට අවශ්‍ය කාලීන තොරතුරු ‍ත්‍රෛ භාෂාවෙන්ම සැපයිම වේ.

මෙම ‍ව්‍යපෘතිය මගින් රාඡ්‍ය ආයතන සඳහා වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය මුල්‍යමය පහසුකම් හා තාක්ෂණික දැනුම ලබා දෙනු ලැබේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය අවසානයේ රාඡ්‍ය ආයතන 125 සඳහා වෙබ් අඩවි අන්තර්ඡාලයට එක් කෙරනු ඇත

මේ යටතේ නිර්මාණය කරනු ලබන වෙබ් අඩවි අන්තර්ගතය ත්‍රෛයි භාෂාවෙන් (සිංහල දමිළ ඉංග්‍රීසි) යුක්ත‍ ‍ෙවී. සිංහල හා දමිළ වෙබ් අඩවි සහ යුනිකෝඩ් කේත ක්‍රමය භාවිතා කරමින් සකස් කරනු ලැබේ. එසේම වෙබ් අඩවි වල අන්තර්ගත කළමණාකරන පද්ධතියකින් සමන්විත වීම මගින් වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය තම අයතනයටම අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කර ගත හැකි වීම ආදිය මුලික ලක්ෂණයන් වේ (මෙ සඳහා Joomlar, Drupal, Mambo වැනි අන්තර්ගත කළමණාකරන මෘදුකාංගයක් භ‍ාවිතා කරනු ඇත).

ව්‍යාපෘතිය

ප්‍රගතය ආරම්භ කල දිනය අවසන් කල දිනය සැලසුම් කල වෙබ් අඩවි සංඛ්‍ය‍ාව නිර්මාණය කර අවසන් කල වෙබ් අඩවි සංඛ්‍යාව
1. රජ්‍ය වෙබ් අඩවි නිර්මාණය පියවර - 0 නිමකර අවසන් අප්‍රේල් 2004 සැප්තැම්බර්   2004 2 2
2. රජ්‍ය වෙබ් අඩවි නිර්මාණය - පළමු පියවර නිමකර අවසන් ජූනි 2005 ජන‍වාරි 2006 30 28
3. රජ්‍ය වෙබ් අඩවි නිර්මාණය -දෙවන පියවර නිමකර අවසන් සැප්තැම්බර්  2006 දෙසැම්බර් 2009 33 32
4. රජ්‍ය වෙබ් අඩවි නිර්මාණය - තෙවන පියවර   ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී අප්‍රේල් 2010 සැප්තැම්බර් 2010    (සැළසුම් කර ඇත) 30 --
5. රජ්‍ය වෙබ් අඩවි ප්‍රතිනිර්මාණය පළමු පියවර ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී අගෝස්තු 2009 සැප්තැම්බර් 2010    (සැළසුම් කර ඇත)

30

20
6. රජ්‍ය වෙබ් අඩවි ප්‍රතිනිර්මාණය  දෙවන පියවර ටෙන්ඩර් අදියර අගෝස්තු 2010  දෙසැම්බර් 2010 30 --
7. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය නිමකර අවසන් ජන‍වාරි 2006 ජූනි 2006 1 1
8. ශ්‍රී ලංකා අන්තර්ඡාල බිහි දොර (නිර්මාණය හා පවත්වානෙ යාම) නිමකර අවසන් අප්‍රේල් 2004 මාර්තු 2007 1 1
9. ශ්‍රී ලංකා අන්තර්ඡාල බිහි දොර (ප්‍රතිනිර්මාණය හා පවත්වානෙ යාම) නිමකර අවසන්  ජූනි 2009 අප්‍රේල් 2010 1 1
10. ප්‍රාදේශීය/දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල අන්තර්ඡාල බිහි දොර නිමකර අවසන් ජන‍වාරි 2007 ජූනි 2009 ප්‍රාලේ කාර්යාල වෙබ් අඩවි 325දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වෙබ් අඩවි 25 දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රදේශිය  ලේකම් කාර්යාල බිහිදොර ප්‍රාලේ කාර්යාල වෙබ් අඩවි 178දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වෙබ් අඩවි 25 දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රදේශිය  ලේකම් කාර්යාල බිහිදොර
11.  උද්භිද විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී  ජන‍වාරි 2008  ජූනි 2009   (සැළසුම් කර ඇත)

  1

 --

12.  රජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව  - සබැදිපාරිභාෂික ශබ්ද මාලාව  නිමකර අවසන්  නොවැම්බර් 2008   ජුලි 2009

 1

 1

 13.  රාඡ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශ වෙබ් අඩවිය  සැළසුම් කර ඇත  මැයි 2010 (සැළසුම් කර ඇත   දෙසැම්බර් 2008 (සැළසුම් කර ඇත)

 1

--

 14.  පළාත් සභා අන්තර්ඡාල බිහි දොර  ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී  දෙසැම්බර් 2009  අගෝස්තු 2010 (සැළසුම් කර ඇත)   ප්‍රධාන  පළාත් සභා අන්තර්ඡාල බිහි දොරඌව පළාත් සභා බිහි දොර ඌව පළාත් සභා ව යටතේ ඇති ආයතන 32 සඳහා වෙබ් අඩවි ඌව පළාත් සභා බිහි දොර ප්‍රතිරූපණය කිරිම අනෙකුත් පළාත් සභා සඳහා  

 --

Powered by Pooranee Inspirations.