අන්තර්ජාල දත්ත මධ්‍යස්ථානය හි යටිතල පහසුකම්

 

අන්තර්ඡාල දත්ත මධ්‍යස්ථානය මුලික අදියරේ දී රාඡ්‍ය ආයතන සඳහා වෙබ් අඩවි ස්ථාපනය කිරීමේ ඉඩ පසුකම් පමණක් ලබා දෙන අතර ඉදිරි‍ෙය්දී ඉ-සේවා වන් සැපයිමට හැකිවන පරිදි යටිතල පහසුකම් පුළුල් කිරීමට ICTA ආයතනය බලාපොරොත්තු වේ

මේ ‍වන විට පහත දැක්වෙන පහසුකම් අන්තර්ජාල දත්ත මධ්‍යස්ථාන‍ෙය් පවතී

ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධිති
රෙඩ් හැට් 
Apache වෙබ් සර්වරය 
දත්ත පාදයන් -MySQL 

 

ක්‍රමලේඛන බස PHP

දෘඩාංග සහ අන්තර්ඡාල සම්බන්ධතාවය

දෘඩාංග සහ අන්තර්ඡාල සම්බන්ධතාවය
අධි ධාරිතාවයක් සහිත දෘඩාංග
අධි ධාරිතාවයක් සහිත අන්තර්ඡාල සම්බන්ධතාවය (උපරිම වශ‍ෙයන්12 Mbps)
වෙබ් අඩවි නිර්මාණ කරුවන් සම්බන්ධ කරවන ආරක්ෂාකාරී Virtual Private Network (VPN).
DNS සර්වර්
වෙබ් අඩවි සඳහා සිමා රහිත ඉඩ පහසුකම්


වෙනත් සේවාවන්

 

වෙනත් සේවාවන්
තාක්ෂණික සහාය
දුරකථන මගින් තාක්ෂණික සහාය සැපයීම

Powered by Pooranee Inspirations.