රැඳවූ වෙබ් අඩවි

 
පියවර 0
  ආයතනයේ නම   වෙබ් ලිපිනය දායකත්වය ආරම්භය
  කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව www.agridept.gov.lk  
 
 
  වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව www.doc.gov.lk  
 
 
  ජාතික සත්වොද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව www.colombozoo.gov.lk  
 
 
               
               
 
පියවර 1
  ආයතනයේ නම වෙබ් ලිපිනය දායකත්වය ආරම්භය
 
 
  අමාත්‍යාංශය
ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා අභිවෘද්ධි අමාත්‍යාංශය www.childwomenmin.gov.lk
 
31-Oct-2007
කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය www.industry.gov.lk
 
13-Mar-2009
සමාජ සේවා හා සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යාංශය www.socialwelfare.gov.lk
 
10-mar-2006
විද්‍යා හා තාක්‍ෂණ අමාත්‍යාංශය www.most.gov.lk
 
6-Mar-2007
වෙළඳ, අලෙවි සංවර්ධන, සමූපකාර හා පාරිභෝගික සේවා අමාත්‍යාංශය www.trade.gov.lk
 
12-Oct-2006
           
           
  දෙපාර්තමේන්තුව
වෙරළ සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව www.coastal.gov.lk
 
23-Dec-2005
සුරාබදු කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව www.excise.gov.lk
 
16-Oct-2006
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව www.labourdept.gov.lk
 
23-May-2006
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව www.motortraffic.gov.lk
 
6-May-2007
කළමණාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව www.msd.gov.lk
 
28-Sep-2006
ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව www.museum.gov.lk
 
17-Feb-2006
රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව www.languagesdept.gov.lk
 
10-Feb-2006
විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව www.pensions.gov.lk
 
23-Nov-2008
පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව www.rpd.gov.lk
 
21-Dec-2005
රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව www.rgd.gov.lk
 
5-Jul-2005
කාර්මික අධ්‍යාපන පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව www.techedu.gov.lk
 
9-Nov-2005
           
           
  අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතනය
ගොඩනැඟිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව www.bmc.lk
 
14-Sep-2005
පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය www.consumeraffairs.gov.lk
 
12-Oct-2006
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදන විමර්ශන කොමිෂන් සභාව www.ciaboc.gov.lk
 
3-Nov-2005
රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලය www.ngosecretariat.gov.lk
 
12-Jan-2006
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය www.nps.lk
 
30-Aug-2006
ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව www.nec.gov.lk
 
7-Mar-2006
රාජ්‍ය භාෂා කොමිසන් සභාව www.languagescom.gov.lk
 
26-Jan-2007
රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව www.psc.gov.lk
 
25-Nov-2005
රාජ්‍ය සේවා පුහුණු ආයතනය www.psti.gov.lk
 
12-Jan-2006
සිංහල යුනිකෝඩ් වෙබ් අඩවිය www.siyabas.lk
 
15-Nov-2007
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය www.slsi.lk
 
15-Mar-2006
ටවර් හෝල් රඟහල පදනම www.towerhall.lk
 
3-Oct-2006
           
           
 
පියවර11
  ආයතනයේ නම වෙබ් ලිපිනය දායකත්වය ආරම්භය
 
  අමාත්‍යාංශය
කෘෂිකර්ම සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය www.mimrd.gov.lk
 
 
උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය www.mohe.gov.lk
 
27-Aug-2007
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශය www.minparliament.gov.lk
 
5-Dec-2007
මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය - මග නැඟුම අංශය www.mrdev.gov.lk
 
14-Feb-2007
ග්‍රාමීය කර්මාන්ත හා ස්යංරැකියා ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය www.risepmin.gov.lk
 
6-Nov-2007
ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය www.transport.gov.lk
 
16-Jan-2007
           
           
  දෙපාර්තමේන්තුව
සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව www.coop.gov.lk
 
26-Dec-2007
කෘෂිකර්ම අපනයන දෙපාර්තමේන්තුව www.exportagridept.gov.lk
 
01-Aug-2008
රජයේ රස පරීක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුව www.analyst.gov.lk
 
27-Aug-2007
ආනයන අපනයන පාලක දෙපාර්තමේන්තුව www.imexport.gov.lk
 
7-Sep-2007
කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත www.industries.wp.gov.lk
 
5-Feb-2007
නීති කොමිසන් සභා දෙපාර්තමේන්තුව www.lawcomdept.gov.lk
 
4-Dec-2007
ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව www.landcommdept.gov.lk
 
23-Jul-2007
ජාතික ලේඛනාරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුව www.archives.gov.lk
 
15-Feb-2007
ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව www.nppd.gov.lk
 
12-Feb-2007
පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුව www.probation.gov.lk
 
6-Jun-2007
මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව www.publictrustee.gov.lk
 
12-Dec-2006
රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව www.rubberdev.gov.lk
 
31-Jan-2007
ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය www.railways.gov.lk
 

Under Development

සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව www.socialservices.gov.lk
 
3-Mar-2007
තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව www.valuationdept.gov.lk
 
5-Jul-2007
           
           

 

 

 

 

 

 

අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතනය
පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිය www.aea.ac.lk
 
26-Dec-2007
පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය www.coconut.gov.lk
 
27-Aug-2007
පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය www.familyhealth.gov.lk
 
16-Oct-2007
රජයේ කර්මාන්ත ශාලාව www.govtfactory.gov.lk
 
2-Oct-2007
භූ විද්‍යා සමීක්‍ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය www.gsmb.gov.lk
 
23-Mar-2007
සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන කාර්යාංශය www.healthedu.gov.lk
 
23-Aug-2007
ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ සහ සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව www.landreclamation.lk
 
18-Jan-2007
ජාතික ඉංජිනේරු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය www.nerdc.lk
 
17-May-2007
නැණසල www.nenasala.lk
 
9-May-2007
රාජ්‍ය මුද්‍රණ සංස්ථාව www.stateprint.lk
 
 
ජල සම්පත් මණ්ඩලය www.wrbsl.lk
 
15-Feb-2007
           
   
 
ප්‍රතිනිර්මාණය පියවර 1
  ආයතනයේ නම වෙබ් ලිපිනය දායකත්වය ආරම්භය
 
  අමාත්‍යාංශය
ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා අභිවෘද්ධි අමාත්‍යාංශය www.childwomenmin.gov.lk
 
23-Oct-2009
සමාජ සේවා හා සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යාංශය www.socialwelfare.gov.lk
 
19-Nov-2009
ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය www.transport.gov.lk
 
26-Mar-2010
නාගරික සංවර්ධන හා පුජා භූමී සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය www.urbanmin.gov.lk
 
19-Nov-2009
           
           
  දෙපාර්තමේන්තුව
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව www.edupub.gov.lk
 
රජයේ රස පරීක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුව www.analyst.gov.lk
 
10-Feb-2010
ජාතික ලේඛනාරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුව www.archives.gov.lk
 
30-Apr-2010
ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව www.museum.gov.lk
 
10-Feb-2010
පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුව www.probation.gov.lk
 
12-Mar-2010
රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව www.rubberdev.gov.lk
 

1-Apr-2010

කාර්මික අධ්‍යාපන පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව www.techedu.gov.lk
 
23-Mar-2010
           
           
  අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතනය
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදන විමර්ශන කොමිෂන් සභාව www.ciaboc.gov.lk
 
23-Feb-2010
භූ විද්‍යා සමීක්‍ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය www.gsmb.gov.lk
 
30-Mar-2010
රජයේ කර්මාන්ත ශාලාව www.govtfactory.gov.lk
 
26-Mar-2010
සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන කාර්යාංශය www.healthedu.gov.lk
 
9-Feb-2010
ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව www.nec.gov.lk
 
10-Mar-2010
ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය www.nps.lk
 
30-Mar-2010
රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලය www.ngosecretariat.gov.lk
 
22-Jan-2010
රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව www.psc.gov.lk
 
30-Nov-2009
රාජ්‍ය සේවා පුහුණු ආයතනය www.psti.gov.lk
 
7-Jan-2010
ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ සහ සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව www.landreclamation.lk
 
7-Jun-2010
ජල සම්පත් මණ්ඩලය www.wrbsl.lk
 
3-May-2010
           
           
   
 
  බිහිදොර
දිස්තික් ලේකම් කාර්යාල බිහිදොර www.ds.gov.lk
 
      www.dist.gov.lk
 
ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර www.gov.lk
 
 
ජාතික උද්භිද උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව www.botanicgardens.gov.lk
 
Under Development
රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය  
 
Under Development
           
           
 
  Status Indicator
 
වෙබ් නිර්මාණය ඉක්ටා විසින
 
  Hosting Only
 
             
 

Powered by Pooranee Inspirations.